Fondo Galego
Fondo Galego

fondogalego.org
info@igadi.org
Tel/Fax: 986 357 238
 
Infórmate a Fondo

VolverNúmero 32 - 14 de novembro de 2001
 
 

Sumario


  Núm anteriores
    Un Seminario para analizar a práctica municipalista da cooperación e a solidariedade    
nº 031 - 05/10/2001
nº 030 - 01/08/2001
nº 029 - 04/07/2001
nº 028 - 24/05/2001
nº 027 - 19/04/2001
nº 026 - 26/03/2001
nº 025 - 13/03/2001
024 / 023 / 022 / 021
020 / 019 / 018 / 017
016 / 015 / 014 / 013
012 / 011 / 010 / 009
008 / 007 / 006 / 005
004 / 003 / 002 / 001
Reunión coa Axencia Española de Cooperación Internacional
A Confederación de Fondos en Lleida
Mapa de socios do Fondo Galego
   
   
   

Volver ó sumario
Un Seminario para analizar a práctica municipalista da cooperación e a solidariedade
O obxectivo central deste encontro que celebraremos en Santiago de Compostela, na sede da FEGAMP, o próximo 23 de novembro, consiste en analizar o tipo de problemas aos que se enfronta a realidade da cooperación municipalista en Galicia, detectalos e individualizalos un a un, establecer un intercambio de ideas arredor dos mesmos e propiciar unha serie de medidas que nos permitan mellorar a realidade actual e homologar certas prácticas administrativas e políticas, de xeito que a cooperación internacional ao desenvolvemento poida experimentar un novo impulso.

Constatamos felizmente que un maior número de Concellos e Deputacións de Galicia asómase ó mundo da cooperación. A propia realidade do Fondo Galego e a súa evolución nos anos de funcionamento indica ben ás claras que existe unha sensibilidade en positivo que cómpre afortalar. Coidamos nese sentido que impulsar a cooperación en Galicia e no municipalismo é inseparable da idea de afortalar o Fondo Galego como instrumento coordinador e homologador.

Á hora de abordar os aspectos prácticos, coidamos de interese establecer dous campos ben diferenciados. En primeiro lugar, o
ámbito da xestión, política e económica. Formulamos as seguintes recomendacións:

• Incluír unha denominación: cooperación (sensibilización, cooperación). É importante que a cooperación se visualice socialmente no organigrama e no nomenclator municipal. A entidade do esforzo económico e das actividades programadas neste campo poida que non xustitifique a priori a existencia dun departamento específico, pero si a constatación desa referencia sensibilizadora. En cada caso, debe avaliarse a conveniencia de incluír neste apartado a xestión dos irmanamentos, todos ou parte deles, pois en moitos a cooperación pode ser o contido predominante.

• De non existir un departamento propio, xurde naturalmente a cuestión da ubicación. O máis tradicional é que os asuntos da cooperación se aborden dende a área de Benestar social, como unha prolongación internacional da acción social local. Noutros casos, é no ámbito da Alcaldía donde se ubica. En non poucos, acontece tamén que a fragmentación acada niveis moito máis amplos (educación, xuventude, muller, etc), de xeito que numerosos departamentos xestionan illadamente uns dos outros, programas de consecuencias exteriores.

Cómpre neste sentido, salientar o seguinte:

1. A cooperación internacional é unha materia política de primeira orde e afecta ao ámbito da acción exterior dos Concellos e Deputacións de Galicia. Por iso, consideramos que esa debe ser a identidade prevalecente e vertebradora de actuacións dispersas, dende irmanamentos ata programas sociais, educativos e culturais que porverificarse no exterior deben conectarse entre si.

2. Nesa perspectiva, a cooperación ao desenvolvemento debe insertarse prioritariamente a un mesmo nivel que as relacións con Portugal (Eixo Atlántico) ou a participación en programas comunitarios.

3. Por iso, cómpre identificar un departamento especifico que asuma no organigrama municipal esta responsabilidade, concretada ademais nunha identificación persoal efectiva que garanta a plena operatividade de todos os vinculos internos e externos (incentivar o uso de medios electrónicos).

• Igualmente no
ámbito funcionarial, cómpre establecer un responsable administrativo e determinar un espacio fisico que permita a acumulación de documentación e a súa ordenación, a dinamización de actividades, a coordinación con outras entidades, etc. Nesa perspectiva, importa atender ás políticas de formación, á dotación de bibliotecas da cooperación, etc. Non se trata de que sexa esta a única actividade a realizar pero tampouco que a súa marxinalidade sexa de tal calibre que non resulte de valor ningún.

• No financeiro, é fundamental asegurar unha práctica progresivamente homologable. Compartimos a preocupación por garantir tanto a transparencia como un adecuado uso de fondos públicos, por iso cómpre uniformar un sistema que asumindo esa prioridade posibilite unha acción cooperativa eficaz. De entrada, as cantidades a aportar ao Fondo (mínimas ou superiores) deben contar cun epígrafe específico no presuposto, ao igual que as destinadas a programas de sensibilización local ou a proxectos financiados con carácter exclusivo e sen intermediación do Fondo e nas Bases de execución do presuposto debe contemplarse un mecanismo concreto de xestión.

• No
ámbito das actividades, cómpre fomentar unha maior participación social nas actividades de cooperación. Tan importante é a recaudación e xestión de recursos como a explicitación da comprensión social do que se está a facer. É a garantía de manter un avance prolongado. Esa sensibilización pode ser indiscriminada ou selectiva, propiciando a formación dun tecido asociativo local ou afortalando o existente.

• Nesa perspectiva, resulta especialmente importante prestar atención á comunidade educativa, habilitando fórmulas de aproximación do profesorado e do alumnado a través das súas propias estructuras (delegados, consello escolar, claustros, etc) e alentando actividades de fácil divulgación e aplicación nese ámbito, utilizando a capacidade de resonancia de xornadas como o Día Internacional para a erradicación da pobreza ou similares.

• En cada caso debe valorarse a formacion de consellos municipais de cooperación.

• No que atinxe ás convocatorias de axudas, cómpre camiñar cara a convocatoria única, xestionada dende o Fondo, e, no seu defecto, asegurar na medida do posible, a homologación das Bases.
 
Volver ó sumario
Reunión coa Axencia Española de Cooperación Internacional
A AECI amosa a súa disposición para colaborar co Fondo Galego. Nunha xuntanza celebrada en Madrid o pasado 31 de outubro, o seu secretario xeral, Rafael Rodríguez, confirmou o interese desta axencia gobernamental en asinar un convenio co Fondo Galego para o financiamento de proxectos municipalistas en Cabo Verde.
 
Volver ó sumario
A Confederación de Fondos en Lleida
No marco da Feira “Municipalia” reuniuse en Lleida a Confederación de Fondos constatando o forte impulso e crecemento da cooperación descentralizada.
 
Volver ó sumario
Mapa de socios do Fondo Galego
A Coruña Lugo Ourense Pontevedra
A Coruña Lugo Deputación Deputación
A Pobra do Caramiñal Mondoñedo Allariz A Cañiza
As Pontes O Valadouro Ferrol A Estrada
Ares Quiroga Montederramo A Guarda
Arteixo Samos O Barco Baiona
Betanzos   O Carballiño Cangas
Boiro   O Irixo Gondomar
Brión   Ourense Moaña
Cabanas   Vilar de Santos Nigrán
Carral     O Porriño
Cedeira     O Rosal
Cerceda     Poio
Corcubión     Pontecesures
Culleredo - - Pontevedra
Fene - - Redondela
Ferrol - - Soutomaior
Lousame - - Vigo
Mugardos - - Vilagarcía de Arousa
Narón

Mapa de Socios do Fondo Galego-

Neda
Noia
Oleiros
Outes
Pontedeume
Porto do Son
Rianxo
Santiago
Valdoviño
Vimianzo

 
VolverFondo Galego
www.fondogalego.org

ÚLTIMA REVISIÓN: 14/11/2001
Fernando Pol


Subir